TS Visuals heeft de nieuwe naam Visual Impact. Lees het nieuwsbericht.

Privacy
statement


Algemeen
De website https://visualimpact.nu behoren toe aan TS Visuals b.v., tevens handelend onder de naam Visual Impact. Visual Impact is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 64238148. Visual Impact is gevestigd in Oudkarspel aan Schuit 14, 1724 BD. Visual Impact is bereikbaar via het telefoonnummer 0226-312021 en via info@visualimpact.nu. Visual Impact beschikt niet over een functionaris van gegevensbescherming en is hiertoe ook niet verplicht.

In dit Privacystatement is beschreven hoe Visual Impact de persoonsgegevens van jou als bezoeker / gebruiker van de Websites verwerkt en beschermt. Dit Privacystatement is van toepassing op de Websites, ongeacht de wijze waarop jij toegang hebt verkregen, en alle daaraan verbonden diensten.

Visual Impact verwerkt de persoonsgegevens van Gebruiker van de Websites met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Visual Impact is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. Visual Impact garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van op jou als bezoeker / gebruiker van de Website(s). Dat betekent dat Visual Impact van zichzelf als ook van haar samenwerkingspartners maximale inspanningen verlangt bij het bewaken van persoonsgegevens.


Gebruik persoonsgegevens
Visual Impact houdt algemene bezoekgegevens bij. Dit doet Visual Impact om het gebruik van de Website zo goed mogelijk op jou als bezoeker / gebruiker van de Website af te stemmen. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van jou als  bezoeker / gebruiker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de Website. Tevens optimaliseert Visual Impact daarmee de werking van de Website.

Als je het contactformulier op de Website invult, of een e-mailbericht stuurt aan Visual Impact, dan worden jouw gegevens bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van het e- 

Visual Impact biedt een nieuwsbrief aan. Jouw persoonsgegevens (te weten jouw e-mailadres en naam) worden alleen nadat jij expliciet toestemming hebt gegeven toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee jij je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Eventueel: aanvullende (bijzondere) persoonsgegevens (Visual Impact verkrijgt aanvullende (bijzondere) persoonsgegevens van jou, indien je deze uit eigen beweging verstrekt in het veld ‘Nog andere vragen?’ van het contactformulier op de Website).

Visual Impact kan aanvullende (bijzondere) persoonsgegevens verkrijgen van jou, als je vervolgens gebruik maakt van de dienstverlening van Visual Impact. Dit betreffen gegevens die jij uit eigen beweging aan Visual Impact verstrekt en gegevens waarover de Visual Impact de beschikking krijgt als gevolg van de dienstverlening. Visual Impact bewaart de gegevens van jou alsdan niet langer dan nodig is voor het uitvoeren van de diensten van Visual Impact of zolang Visual Impact wettelijk daartoe verplicht is. Indien Visual Impact bij de uitvoering van deze dienstverlening kennis moet nemen van (bijzondere) persoonsgegevens, ben je er bij de verstrekking van deze gegevens aan Visual Impact zelf voor verantwoordelijk om (bijzondere) persoonsgegevens of andere vertrouwelijke gegevens die Visual Impact niet nodig zal hebben, zoveel mogelijk weg te laten of onleesbaar te maken en de gegevens op een veilige wijze aan Visual Impact over te dragen. Je bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die u verstrekt. Dit geldt onverminderd de verplichting voor Visual Impact om aan haar verstrekte gegevens vertrouwelijk te behandelen en op passende wijze te beveiligen.

Visual Impact verzamelt verder geen persoonsgegevens als bedoeld in artikel 4 lid 1 AVG of bijzondere categorieën van persoonsgegevens als bedoeld in artikel 9 AVG.

Visual Impact gaat discreet om met jouw persoonsgegevens en zal deze nooit zonder expliciete toestemming verstrekken aan derden voor (direct) marketingdoeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van aanbiedingen). Visual Impact verkoopt of verhuurt de persoonsgegevens derhalve niet aan derden voor hun marketingdoeleinden zonder jouw uitdrukkelijke toestemming. Visual Impact kan jouw gegevens wel combineren met gegevens die zij van andere bedrijven verzamelt en deze gebruiken om haar diensten en functionaliteit te verbeteren en te personaliseren.

Automatisch gegenereerde informatie die Visual Impact verzamelt voor statistische doeleinden (in het kader van de werking van de Website) en de beveiliging en verbetering van de Website zullen alleen aan derden worden verstrekt voor zover zij niet tot personen herleidbaar zijn.

Visual Impact kan jouw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken indien Visual Impact (een) derde(n) inschakelt voor de uitvoering van (delen van) haar diensten, indien zij daar op grond van wet- en regelgeving toe is verplicht, indien Visual Impact daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval Visual Impact dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

Op de Website zijn links opgenomen naar andere websites. Visual Impact is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites. Voor meer informatie daarover verwijst Visual Impact je naar de betreffende websites.


Jouw rechten 
Iedereen heeft het recht om te informeren of zijn of haar persoonsgegevens door Visual Impact zijn verwerkt. Als blijkt dat jouw persoonsgegevens zijn verwerkt door Visual Impact, heb je het recht op inzage en een kopie van jouw persoonsgegevens. Indien het vervolgens door Visual Impact aan jou verstrekte overzicht onjuistheden bevat, doordat gegevens onjuist, actueel en/of niet (meer) van toepassing of onvolledig zijn, kun je Visual Impact schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Verzoeken hiertoe kun je kenbaar maken via een e-mailbericht aan info@visualimpact.nu

Visual Impact heeft passende organisatorische en technische maatregelen genomen om de door haar verkregen persoonsgegevens optimaal te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatig gebruik zoals manipulatie en ongeautoriseerde toegang door onbevoegden.

Indien Visual Impact de gegevens laat verwerken door een verwerker, draagt zij zorg dat deze verwerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen. Indien Visual Impact de gegevens laat verwerken door een verwerker, draagt zij zorg dat deze verwerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van de melding van een inbreuk op de beveiliging die leidt tot de aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van de gegevens die door hem worden verwerkt. Visual Impact ziet toe op de naleving van die maatregelen.


Cookies
Door gebruik te maken van de Websites en de Community kunnen cookies worden geplaatst; Visual Impact heeft toegang tot die cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die – tijdelijk of permanent – op de computer, tablet of telefoon worden opgeslagen en bij volgende bezoeken aan de Website worden teruggestuurd naar de server.

Visual Impact gebruikt functionele en analytische cookies. Deze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Visual Impact maakt ook gebruik van cookies om inzicht te krijgen in het gebruik van de Websites. Met behulp van deze cookies zorgt Visual Impact er onder meer voor, dat jij als bezoeker / gebruiker van de Website bij een bezoek aan de Websites niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Via de Websites worden in dat kader onder andere cookies geplaatst van Google ten behoeve van Google Analytics. Visual Impact verwijst naar hetgeen hierna over is opgenomen in dit Privacybeleid.

Via de Website worden tevens advertentie- of targeting cookies geplaatst. Deze cookies worden geplaatst door Visual Impact en leveranciers namens Visual Impact. Met deze cookies vergroten wij de relevantie van het aanbod op de eigen website of op websites van derden op basis van anoniem surfgedrag op onze Website. Zo kunnen we bijvoorbeeld zorgen dat de advertenties die je ziet relevanter zijn voor jou. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen. Via de Website worden in dat kader onder andere cookies geplaatst van YouTube, Facebook en Google ten behoeve van Google Doubleclick. Visual Impact verwijst naar hetgeen hierna over is opgenomen in dit Privacybeleid.

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.


Google Analytics en Google Doubleclick

Visual Impact maakt gebruik van Google Analytics en Google Doubleclick. Google plaatst permanente cookies op jouw computer, tablet of telefoon. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Google mag informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Je kan het gebruik van cookies weigeren door in de browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Door gebruik te maken van deze Website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.


YouTube
 

Visual Impact maakt gebruik van YouTube om video’s af te spelen op de Website. YouTube plaatst een permanente cookie op jouw computer, tablet of telefoon. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door YouTube opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van YouTube voor meer informatie.

YouTube mag informatie aan derden verschaffen indien YouTube hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens YouTube verwerken. Je kan het gebruik van cookies weigeren door in de browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Door gebruik te maken van deze Website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door YouTube op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

 
Wijzigingen 
Visual Impact behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in Privacy Statement en Cookie Verklaring. Visual Impact adviseert daarom regelmatig dit Privacy Statement en Cookie Verklaring te raadplegen voor een update.


Vragen?
Vragen of opmerkingen over dit Privacy Statement en Cookie Verklaring kun je een e-mailbericht zenden  aan: info@visualimpact.nu. Heeft u een klacht over het gebruik van jouw persoonsgegevens? Meld je dan eerst bij Visual Impact. Mochten we er dan niet onderling binnen een redelijke termijn uitkomen dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Robert Jan van Doorn - office master - Visual Impact
Hans Helfensteijn - print master - Visual Impact
Peter Zijp - print master - Visual Impact
Thijs Sepers - product development - Visual Impact
Robert America - print master - Visual Impact
Thijs Sepers - product development - Visual Impact
Robert America - print master - Visual Impact

BetrokkenGetalenteerdOplossend